Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Další dopady koronaviru do pracovněprávní oblasti


Dne 4. 3. jsme na tomto místě popsali situace v pracovněprávní oblasti v souvislosti s koronavirem, které byly v té době známé. Od té doby se napadení koronavirem rozšířilo a vláda přistoupila k vyhlášení stavu nouze a poté k uzavření obchodních, kulturních, sportovních a jiných zařízení, která zaměstnávají spousty zaměstnanců. Takže dnes přinášíme postup při řešení dalších nově vzniklých situací…

Situace 9.: Jak by měl zaměstnavatel postupovat, pokud zaměstnancům nepřiděluje práci na základě usnesení vlády?
Řešení: Na stránkách MPSV je na tuto situaci uvedena následující odpověď:
„Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na usnesení vlády ze dne 12. 3. (ale také ze dne 14. 3.), v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.“
Toto se bude týkat uzavřených obchodních, kulturních, sportovních a jiných zařízení. Podle „programu Antivirus“ bude zaměstnavateli Úřadem práce kompenzováno 80% vyplacené náhrady mzdy.

Situace 10.: Je možné v případě uzavření některých výše uvedených zařízení pokračovat ve výkonu práce?
Řešení: Usnesení vlády automaticky nevede k uzavření provozovny výše uvedených služeb (prodejna, restaurace, divadlo apod.), ale k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny samé, což znamená, že v některých případech bude výkon práce nadále možný, případně se zaměstnavatel se zaměstnancem může dohodnout na změně sjednaného druhu práce (pochopitelně jen na dobu určitou), změně rozvrhu pracovní doby apod.

Situace 11.: Jak by měl postupovat zaměstnavatel v případě, že firma, do které dodává většinu své produkce, zastavila z důvodu koronaviru svou výrobu na určitou dobu?
Řešení: Podle našeho názoru by se v tomto případě měl uplatnit § 209 odst. 1 ZP, kde se říká: „O jinou překážku v práci jde také tehdy, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách (částečná nezaměstnanost).Po dohodě s odbory nebo na základě vnitřního předpisu u zaměstnavatele, kde nepůsobí odbory by se poskytla náhrada mzdy nejméně ve výši 60% průměrného výdělku.
I pro tyto případy chystá vláda určité kompenzace (pravděpodobně s využitím § 115 zákona o zaměstnanosti), s kterými Vás seznámíme ihned po jejich vyhlášení.

Situace 12.: Jak máme postupovat v případě, že přijímáme nového zaměstnance, který nebude mít vstupní lékařskou prohlídku? Jak postupovat v případě, že by zaměstnanec měl v období stavu nouze absolvovat periodickou prohlídku?
Řešení: Podle článku I. bodu 1 písm. b) Usnesení vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vzor čestného prohlášení je v příloze usnesení vlády (84/2020 Sb.). K provádění periodických prohlídek je v článku I. bodu 2 téhož usnesení vlády uvedeno toto: „není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách“.

Situaci s koronavirem budeme i nadále sledovat a případné nové poznatky vložíme ihned na naše webové stránky.© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 14.04.2020 | www.demonia.cz