Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Aktuální přehled úlev pro podnikatelské subjekty v období nouzového stavu


Daň z příjmů
Vláda ČR schválila plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
Fakticky je tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým i právnickým osobám) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.
Poplatníci nemají rovněž povinnost zaplatit případnou zálohu na daň z příjmů, která je splatná do 15. června 2020.
Také vyúčtování srážkové daně je možno podat nejpozději do 1. července 2020. I to platí zcela automaticky bez žádosti.
Vláda zvažuje zavedení institutu zpětného uplatnění daňové ztráty vykázané za rok 2020, tj. tuto ztrátu odečíst od základů daně vykázaných v letech 2018 a 2019, formou podání dodatečných daňových přiznání.

DPH
Pokud nebude podáno kontrolní hlášení v řádném termínu, budou pokuty za jeho pozdní podání řešeny následovně:

  • při podání KH před obdržením výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1.000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020,
  • ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Daňovým subjektům podávajícím daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a poplatníkům platícím daň z nabytí nemovitých věcí nebo platícím daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání v období od 31. 3. 2020 do 31. 7. 2020, se promíjí pokuta za opožděné podání daňového přiznání, pokud bude daňové přiznání podáno do 31. 8. 2020, a dále se promíjí úrok z prodlení a úrok z posečkané částky na dani z nabytí nemovitých věcí nebo na záloze, jejímž prostřednictvím se tato daň platí, za podmínky, že dojde k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň nejpozději dne 31. 8. 2020.

K daňovým povinnostem obecně
Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby formou podání standardních žádostí o

  • posečkání úhrady daně,
  • úpravu (snížení) záloh,
  • výjimku z jejich placení,
  • odpuštění sankcí v případě prodlení,
  • prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.

Zaměstnavatelé
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu níže uvedených překážek na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele, bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.
Nařízení karantény zaměstnancům - Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy (tzn., že to, co zaplatil zaměstnavatel svým zaměstnancům na náhradě mzdy za prvních 14 kalendářních dnů karantény, mu bude plně uhrazeno).
Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády - Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácená zaměstnanci je ve výši 100 % průměrného výdělku (§ 208 ZP). Zaměstnavateli bude v tomto případě poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců - Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu bude vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.
Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí (v podstatě se jedná o prostoj podle § 207 písm. a/ ZP) - Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí) – v podstatě se jedná o částečnou nezaměstnanost podle § 209 ZP -Náhrada mzdy nebo platu bude vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.
Příspěvky bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Sociální a zdravotní pojistné OSVČ
OSVČ nemusí od března do srpna 2020 platit zálohy na sociální a zdravotní pojistné.
Pokud v průběhu tohoto období některou ze záloh zaplatí, použijí se tyto platby na úhradu záloh na další měsíce, počínaje zářím 2020.
Při sestavování přehledů pojistného za rok 2020 bude od celkové povinnosti prominuta částka ve výši šesti minimálních záloh na sociální a zdravotní pojistné.

EET
Dochází k pozastavení povinnosti poplatníků evidovat tržby v systému EET, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají, a to následovně:

  • do dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit povinnosti dle zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití,
  • v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu nejsou povinni plnit evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení.

Speciální informační linka Finanční správy
Finanční správa zřídila na čísle 225 092 392 infolinku obsluhovanou metodiky připravenými kvalifikovaně odpovídat na dotazy související s liberačním balíčkem MF (tj. balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu). Infolinka je k dispozici od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00, připraveno odpovídat a radit je více než 100 metodiků Finanční správy.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 14.04.2020 | www.demonia.cz