Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PROMÍJENÍ POJISTNÉHO


Dne 17. července 2020 byly na stránkách MPSV otištěny tyto „aktualizované“ nejčastější dotazy k promíjení pojistného. Vzhledem k tomu, že se tyto dotazy často doplňují (již druhá aktualizace) a někdy se „mění“ i odpovědi, doporučujeme sledovat stránky MPSV průběžně.

1. Zaměstnavatel má k 3 3. i k 30. 6. 2020 10 zaměstnanců v pracovním poměru, z nichž 2 dosáhli v květnu maximálního vyměřovacího základu. Těmto zaměstnancům byla do března i do června zúčtována mzda 150 000 Kč, pojistné z ní nebylo v červnu odvedeno. Nezapočtením tohoto příjmu do úhrnu vyměřovacích základů nesplníme podmínku poklesu úhrnu vyměřovacích základů nejvýše o 10 %.
Do úhrnu vyměřovacích základů za červen se započtou za tyto dva zaměstnance jejich vyměřovací základy ve výši 150 000 Kč. Podle § 15a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální zabezpečení se stanoví maximální vyměřovací základ jen pro placení pojistného, nikoliv tedy pro porovnání snížení úhrnu vyměřovacích základů. Vyměřovací základ zaměstnance se stanoví podle § 5 tohoto zákona.

2. Podle dohody končí zaměstnanci pracovní poměr k 30. 6. Započte se tento zaměstnanec do počtu zaměstnanců k 30. 6.?
Pokud je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění a jeho pracovní poměr trvá ještě dne 30. 6., započte se tento zaměstnanec do počtu zaměstnanců k 30. 6. bez ohledu na to, že mu zaměstnání v tomto dnu naposledy trvá, anebo mu v tomto dnu trvá výpovědní lhůta. Do počtu zaměstnanců k 30. 6. se započte i zaměstnanec, jemuž v tomto dnu trvá výpovědní lhůta na základě výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce; o vyměřovací základ tohoto zaměstnance si zaměstnavatel nemůže snížit úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců.

3. Může zaměstnavatel za jednatele s.r.o. uplatnit snížení pojistného?
Jednatel nemůže vykonávat činnost jednatele v pracovním poměru, proto nemůže být považován z této činnosti za zaměstnance v pracovním poměru. Je-li za práci jednatele odměňován, odvádí se z jeho odměny pojistné, je zaměstnancem, ale nikoliv zaměstnancem v pracovním poměru. Vykonává-li jednatel pro společnost ještě jinou činnost, na kterou má se společností uzavřen pracovní poměr, je zároveň i zaměstnancem v pracovním poměru. I když je z obou zaměstnání účasten nemocenského a důchodového pojištění, a proto povinen z obou zaměstnání platit pojistné, každý pracovní vztah se posuzuje samostatně. Ze zaměstnání v pracovním poměru bude posuzován stejně jako ostatní zaměstnanci v pracovním poměru, zahrne se do sledování počtu 50 zaměstnanců a rovněž jeho vyměřovací základ bude součástí úhrnu vyměřovacích základů posuzovaných pro prominutí pojistného. Jeho činnost jednatele je pro možnost prominutí pojistného jako zaměstnance v pracovním poměru nerozhodná.

4. Lze čerpat Antivirus C za stejné období jako dotace dle §78 zákona o zaměstnanosti – zaměstnavatel zaměstnává více než 50 % invalidních lidí.
Podmínky pro prominutí pojistného nejsou vázány na žádné dotace, s výjimkou poskytování kompenzací poskytovatelům zdravotních služeb a prostředků z programu Antivirus A nebo B. I zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením si mohou při splnění obecných podmínek pro nárok na prominutí pojistného snížit vyměřovací základ pro odvod pojistného.

5. Co se u poskytovatelů zdravotních služeb rozumí zvláštním právním předpisem, podle něhož mají mít nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb? 
Tímto zvláštním předpisem je zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020, a prováděcí vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020. Tyto předpisy patří do působnosti Ministerstva zdravotnictví, dotazy mohou zodpovědět i zdravotní pojišťovny.

6. Je možné žádat o podporu v režim C programu ANTIVIRUS pro spolky?
Prominutí pojistného se netýká jen zaměstnavatelů uvedených v § 2 odst. 2 zákona č. 300/2020 Sb. Spolky jako zájmové organizace nejsou uvedeným ustanovením výslovně vyloučeny, proto mohou uplatnit nárok na prominutí pojistného.

7. Počet zaměstnanců v pracovním poměru se nám nesnížil, ale v březnu jsme vyplatili roční odměny pro rok 2019, pokles úhrnu vyměřovacích v měsících červnu až srpnu bude vyšší než jen o 10 %. Přihlíží se k těmto ročním odměnám?
Roční odměny jsou součástí vyměřovacího základu zaměstnance jen v měsíci, do kterého byly zúčtovány. Pokud byly zúčtovány do března, musí se k nim přihlédnout, zaměstnavatel nesplní podmínku pro nárok na prominutí pojistného, pokud pokles úhrnu vyměřovacích základů bude vyšší než 10 %.

8. Zaměstnavatel má stále 11 zaměstnanců v pracovním poměru (k 31. 3. a k 30. 6.), mají stále nárok na stejnou výši mzdy, ale v červnu 2 zaměstnanci celý měsíc nepracovali z důvodu péče o dítě, na které pobírali ošetřovné. Úhrn vyměřovacích základů v červnu je nižší o více než 10 % než činil v březnu. Nemáme z tohoto důvodu nárok na snížení pojistného?
Nárok na snížení pojistného za červen není. K důvodům, pro které nejsou splněny podmínky pro prominutí pojistného, se nepřihlíží.

9. Zaměstnavatel zaslal OSSZ přehled o výši pojistného za červen dne 2. července na dosavadním tiskopise. Snížení pojistného neuplatnil, ačkoliv podmínky pro snížení pojistného splňuje. Může podat nový přehled, aby si mohl snížit odvod pojistného?
Do 20. července může zaměstnavatel podat nový přehled a uplatnit na něm prominutí pojistného. Přehled podaný před koncem lhůty pro jeho podání (za červen od 1. do 20. července) lze do konce této lhůty nahradit novým přehledem. Dalším přehledem podaným ve lhůtě pro jeho podání (do 20. následujícího měsíce) se ruší předchozí podaný přehled; poslední přehled podaný v této lhůtě je platný. Bude-li další přehled podán až po lhůtě pro jeho předložení, tj. za červen až po 20. červenci, nelze na něm dodatečně uplatnit prominutí pojistného nebo dodatečně uplatnit snížení vyměřovacího základu za některé zaměstnance. 

10. Zaměstnavatel dne 31. 3. měl 5 zaměstnanců v pracovním poměru. Musí těmto zaměstnancům trvat pracovní poměr k 30. 6., aby byl nárok na prominutí pojistného, anebo když u jednoho z nich pracovní poměr skončil před 30. 6. a na jeho místo byl přijat jiný zaměstnanec do pracovního poměru od 1. 6., bude i v tomto případě mít k 30. 6. potřebný počet 5 zaměstnanců v pracovním poměru?
Zaměstnavatel bude mít k 30. 6. i v tomto případě 5 zaměstnanců.
 
11. Naše firma fungovala již před 31.3., ale jako zaměstnavatel je až od 1. 4. 2020, kdy nastoupil první zaměstnanec. Proto tedy k 31. 3. je počet zaměstnanců 0 a k 30. 6. je počet 3. Můžeme uplatnit Antivirus C?
Nárok na prominutí pojistného není, v březnu nebyla tato firma zaměstnavatelem, nemůže se porovnat počet jejích zaměstnanců a úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v červnu se stavem jejích zaměstnanců v březnu. Nárok na prominutí pojistného nemá ani firma, která byla založena (vznikla) až po 31. 3. 2020, například dne 11. 5. 2020.
 
12. V březnu byl naším jediným zaměstnancem jednatel. Jeho odměna činí 20 000 Kč, byl účasten nemocenského pojištění, z jeho odměny jsme odvedli pojistné na sociální pojištění. Jednatel nadále ve společnosti pracuje, ale 25. května u nás nastoupil jeden zaměstnanec do pracovního poměru, odvádíme za něho pojistné. Za červen měl mzdu 22 000 Kč. Můžeme si jeho mzdu odečíst?
Můžete. Úhrn vyměřovacích základů bude činit 42 000 Kč. Pro odvod pojistného za zaměstnavatele si tuto částku snížíte o 22 000 Kč, snížený vyměřovací základ činí 20 000 Kč. V březnu byla společnost zaměstnavatelem, zaměstnávala aspoň jednoho zaměstnance účastného pojištění. Za počet zaměstnanců v pracovním poměru dne 31. 3. a za úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru v březnu se považuje nula. K poklesu počtu zaměstnanců v pracovním poměru a úhrnu vyměřovacích základů nedošlo.
 
13. V březnu jsme zaměstnávali jen dva zaměstnance, měli uzavřenou dohodu o provedení práce, u obou činila odměna 10 000 Kč. 1. 4. 2020 nastoupil do zaměstnání zaměstnanec, má pracovní smlouvu. Můžeme za něho neplatit pojistné za červen až srpen?
Pojistné nemůže být prominuto. V březnu jste nebyli zaměstnavatelem žádného zaměstnance účastného nemocenského pojištění.

14. Zaměstnáváme zaměstnance, který má s námi uzavřeny dva pracovní poměry na různé druhy práce. Z obou zaměstnání je účasten nemocenského pojištění. Považuje se za dva zaměstnance nebo za jednoho zaměstnance?
Tento zaměstnanec se považuje za dva zaměstnance. V sociálním pojištění se každý pracovní vztah, na jehož základě je vykonávána činnost pro zaměstnavatele, posuzuje samostatně. U každého zaměstnání v pracovním poměru musel být oznámen nástup do zaměstnání zvlášť.
 
15. 31. března jsme měli 2 zaměstnance v pracovním poměru, ale jeden v květnu odešel do důchodu. 1. června za něho nastoupil nový zaměstnanec. Můžeme si v červnu snížit vyměřovací základ za oba zaměstnance, i když jeden z nich nebyl zaměstnancem v březnu?
Můžete, pokud splníte podmínku 90 % vyměřovacího základu. Nemusí trvat pracovní poměr u stejných zaměstnanců jak dne 31. 3., tak v posledním dnu června až srpna.

16. Může si snížit pojistné v programu Antivirus C i firma, která splňuje všechny podmínky, ale dluží pojistné?
Může.
 
17. Zahrnuje se do vyměřovacího základu za březen a za červen, červenec a srpen pro posouzení nesnížení jeho výše o více než 10 % i náhrada mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele?
Zahrnuje. Je to příjem započitatelný do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 18.01.2021 | www.demonia.cz