Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti DPH od 1. 1. 2021


Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021

Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané zákonem č. 80/2019 Sb. a zákonem č. 283/2020 Sb., v ustanovení § 101a odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), podle kterých, mimo jiné, vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky:

  • daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání,
  • souhrnná hlášení1) nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 ZDPH2),

a pouze elektronicky

  • přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.

Vzhledem k přechodným ustanovením novely ZDPH vzniká povinnost elektronické formy podání nejdříve u podání za zdaňovací období (kalendářní měsíc) leden 2021 a všech následujících. Připomínáme, že identifikovaná osoba není povinna podat daňové přiznání za zdaňovací období, kdy jí nevznikla povinnost přiznat daň3).

Veškerá ostatní podání, která se týkají předchozích zdaňovacích období (včetně dodatečných daňových přiznání) se posuzují dle ZDPH ve znění účinném do 31. 12. 2020, i když budou podána po této lhůtě. To znamená, že zde nemusí být výlučná elektronická forma podání.

V této souvislosti upozorňujeme, že dle ust. § 101a odst. 3 ZDPH nejsou-li výše uvedená podání učiněna datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, jsou neúčinná. Pokud tedy identifikovaná osoba podá např. daňové přiznání za zdaňovací období leden 2021 a násl. v listinné formě, nesprávné struktuře atd., bude takovéto podání daňového přiznání považováno za neúčinné (jako by nebylo identifikovanou osobou vůbec podáno).

Podání činěná elektronicky musí být v souladu s Pokynem GFŘ-D- 48, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy, ve formátu .XML a struktuře odpovídající XSD schématům definovaným a zveřejněným na adrese:
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/epo2_info/popis_struktury_seznam.faces

K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře lze využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) na adrese: www.daneelektronicky.cz

Tato informace nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Poznámky:

  1. Pro podání souhrnného hlášení nedošlo novelou ZDPH k žádné změně, identifikované osoby jsou povinny činit jeho podání elektronicky i za současného znění ZDPH.
  2. § 19 ZDPH se vztahuje na pořízení nového dopravního prostředku.
  3. Viz § 101 odst. 5 ZDPH.© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 18.01.2021 | www.demonia.cz