Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ


 Zákonem 142/2022 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2022 ke změně v ustanovení §6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Ustanovení §6 odst. 6 ZDP nově zní (změny vyznačeny tučně):
„(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla; je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním motorovým vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních poskytnutých pro služební i soukromé účely a ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech nízkoemisních motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.„

Pokud tedy vozidlo splňuje zadané podmínky, „přidaňuje“ se zaměstnanci od 1. 7. 2022 pouze 0,5% vstupní ceny (tedy poprvé se to objeví v srpnovém zpracování mezd za měsíc červenec). Zákon 142/2022 Sb. obsahuje přechodná ustanovení, která udávají režim zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň a to takto: snížení z 1% na 0,5% je platné zpětně od 1. 1. 2022, ale za měsíce leden až červen se provede až v ročním zúčtování. Pokud bude zaměstnanec povinen podat daňové přiznání (nebo se pro něj sám rozhodne), dojde k dorovnání, respektive snížení daňového základu v daňovém přiznání. Z tohoto důvodu dojde u dotčených zaměstnanců v obou případech k přeplatku na dani (pokud do výpočtu nezasáhnou další vlivy).

Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1 (osobní automobily s nejvýše 8 místy pro přepravu osob), M2 (autobusy s více než 8 místy pro přepravu osob a s nejvyšší přípustnou hmotností do 5000kg) nebo N1 (nákladní automobily s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg), které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.“
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 25.04.2023 | www.demonia.cz